హోమ్ > మా గురించి >సిబ్బంది శైలి

సిబ్బంది శైలి

ఈ కార్యక్రమం సిబ్బంది జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసింది, మరియు విభాగాలు మరియు సహకారం మధ్య మెరుగైన కమ్యూనికేషన్, తద్వారా ఈ కుటుంబం మరింత వినూత్నమైన సామరస్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది, తద్వారా కార్పొరేట్ సమన్వయాన్ని మెరుగుపరిచింది.